Regulamin rezerwacji wizyt

Regulamin internetowej rezerwacji wizyt w Starostwie Powiatowym w Hajnówce

1. Niniejszy dokument określa Regulamin świadczenia usług internetowej rezerwacji wizyt w Starostwie Powiatowym w Hajnówce drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Aby zarezerwować wizytę należy wybrać usługę, lokalizację świadczenia usługi, datę, godzinę wizyty oraz wypełnić puste pola w formularzu rezerwacyjnym. Wymagane jest zapoznanie się z Regulaminem, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia jednej sprawy.

3. W celu weryfikacji na podany numer telefonu komórkowego system wygeneruje potwierdzenie wstępnej rezerwacji. Użytkownik zobowiązany jest w ciągu 10 minut od jej złożenia potwierdzić akceptację złożonej rezerwacji.

4. W przypadku nie wykonania wyżej wymienionej czynności zarezerwowany wstępnie termin zostanie anulowany.

5. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty, użytkownik jest zobowiązany do anulowania jej poprzez telefoniczne powiadomienie urzędu.

6. Rezerwacja wizyty dotyczy wyłącznie osoby, na której dane osobowe wystawiono rezerwacje. Niedopuszczalne są wszelkie formy zamiany rezerwacji z inną osobą. W przypadku stwierdzenia podania danych niezgodnych z prawdą lub błędnego identyfikatora osoby, urzędnik ma obowiązek wstrzymać proces obsługi klienta i anulować rezerwację.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarezerwowania wizyty.

8. Rezerwacja wizyty przez internet skutkuje koniecznością przybycia w wybranym terminie do Starostwa Powiatowego w Hajnówce. Na umówioną wizytę należy przybyć 10 minut przed zarezerwowaną godziną. System rezerwacji wizyty odnotowuje spóźnienie, jako rezygnację z umówionej wizyty.

9. Podczas wizyty należy każdorazowo okazać na żądanie uprawnionemu pracownikowi Starostwa Powiatowego lub pracownikowi ochrony kod rezerwacji przesłany w wiadomości SMS. Nieokazanie kodu skutkuje anulowaniem rezerwacji wizyty.

10. Zakazuje się, w trakcie rezerwacji wizyty, dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

11. Przed wizytą należy zapoznać się z katalogiem usług świadczonych w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego: http://bip.st.hajnowka.wrotapodlasia.pl/katalog/ku_kd/uslugi-w-wydziale-komunikacji-i-drog.html